تماس با دبیرخانه

رایانامه جهت ارسال مقالات

Hezareshikhjam1401@gmail-com

شماره تماس مستقیم:

+989109612790

صفحات رسمی همایش در شبکه های اجتماعی