مصاحبه با مردم پیرامون دیدگاه شان در رابطه با شیخ جام

در حاشیه مقدمات برگزاری همایش بین المللی هزاره شیخ الاسلام احمد جام و در راستای پیشنهاد کمیته تبلیغات مصاحبه های با اقشار مختلف مردم انجام می شود و در این مصاحبه های دیدگاه افراد در رابطه با شیخ جام انجام می شود.